Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden paarden-veiling.nl

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt met de woorden met hoofdletter bedoeld:
  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden,die van toepassing zijn op alle door paarden-veiling.nl georganiseerde Veilingen en alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper, Koper en paarden-veiling.nl;
  1. Bod: een door de Bieder op een Veiling voor een Paard of pony geboden bedrag;
  1. Bieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een Veilingop de door paarden-veiling.nl voorgeschreven wijze;
  1. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
  1. Deelnemer: een deelnemer aan de Veiling, in de hoedanigheid van Bieder, Koper of Verkoper;
  1. Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring aan een Bieder dat zijn/haar bod als hoogste bod is geaccepteerd door paarden-veiling.nlnamens de Verkoper, waardoor Koper de Veiling heeft gewonnen en dat het Paard aan deze Bieder is toegewezen/gegund. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek;
  1. Inschrijving: de inschrijving van Verkoper bij paarden-veiling.nl om een Paard namens Verkoper door paarden-veiling.nl ter Veiling aan te bieden, waardoor Verkoper de plaatsingskosten verschuldigd is aan paarden-veiling.nl;
  1. Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die tot stand komt als gevolg van de Toewijzing;
  1. Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden;
  1. Paard: het in de Veiling ter koop aangeboden paard, pony of veulen;
  1. paarden-veiling.nl: W & G Horse Traders, Dorpsstraat 91, 3927BC, Renswoude.
  1. Persoonsgegevens: de (persoons)gegevens die bij registratie door een Deelnemer aan paarden-veiling.nl dienen te worden verstrekt om als Deelnemer te kunnen deelnemen aan een Online Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;
  1. Veiling: de door paarden-veiling.nlop haar Veilingwebsite gefaciliteerde veiling voor de verkoop van een Paard.
  1. Veilingwebsite: www.paarden-veiling.nl;
  1. Model-koopovereenkomst: de door paarden-veiling.nl vrijblijvend ter beschikking gestelde koopovereenkomst, die Verkoper en Koper kunnen gebruiken ter nadere invulling van de tussen hen ontstane koopovereenkomst;
  1. Koopovereenkomst: de overeenkomstdie tot stand komt tussen Koper en Verkoper wanneer Koper de Veiling heeft gewonnen, ter zake van het Paard dat door Verkoper op de Veiling is aangeboden. die Verkoper en Bieder/Koper al dan niet kunnen gebruiken bij het voltooien van hun koopovereenkomst;
  1. Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan paarden-veiling.nl opdracht heeft gegeven tot het organiseren van een Veilingvan het door Verkoper aangeboden Paard;

Artikel 2: Toepassingsbereik

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen paarden-veiling.nl en Deelnemer. Deelnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. Zonder de expliciete schriftelijke toestemming van paarden-veiling.nl is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden geheel uitgesloten.
 2. (Rechts)personen die voor, ten behoeve van en/of namens paarden-veiling.nl werkzaam zijn of waren kunnen mede een rechtstreeks beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Juridische verhoudingen en kosten

 1. Paarden-veiling.nl organiseert en faciliteert de Veiling van het door Verkoper aangeboden Paard op haar website in opdracht van Verkoper, zonder op enig moment partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen koopovereenkomsten.
 2. Paarden-veiling.nl rekent geen commissies of andere verborgen kosten. De enige kosten die paarden-veiling.nl in rekening brengt, zijn de eenmalige plaatsingskosten voor de veilingadvertentie van Verkoper, ende kosten voor bijkomende diensten indien Verkoper daarvan gebruik wenst te maken. Bij de plaatsingskosten is een Model-Koopovereenkomst inbegrepen.
 3. Koper en Verkoper dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen; zie ook artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. De rechtsverhouding tussen paarden-veiling.nl en Verkoper is een overeenkomst van opdracht. Tussen Koper en Verkoper komt een Koopovereenkomst tot stand als gevolg van de Toewijzing. Paarden-veiling.nl is geen partij bij deze Koopovereenkomst en treedt niet op als lasthebber, bemiddelaar of agent. Paarden-veiling.nl verstrekt de Model-Koopovereenkomst slechts als onderdeel van het door Verkoper gekochte pakket, die Verkoper en Koper al dan niet (in gewijzigde vorm) kunnen gebruiken.

Artikel 4: Registratie

 1. Voordat een Deelnemer kan deelnemen aan een Veiling, moet de Deelnemer zich registreren op de door paarden-veiling.nl voorgeschreven wijze. Deelnemer stemt hiermee in met de door paarden-veiling.nl gehanteerde voorwaarden en procedures zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Indien de Deelnemeronbevoegd is om rechtshandelingen te verrichten (voor zichzelf of in naam van het bedrijf dat de Deelnemeral dan niet vertegenwoordigt), of indien de Deelnemer handelingsonbekwaam is, is het de Deelnemerverboden om deel te nemen aan de Veiling.
 • Door Inschrijving van een Paard bij paarden-veiling.nl is Verkoper het bedrag verschuldigd dat vermeld staat bij het door Verkoper gekozen pakket op de Veilingwebsite, alsook de kosten voor eventuele extra diensten die de Verkoper wenst af te nemen.
 • Paarden-veiling.nl behoudt zich het recht voor om registratie/opdracht voor een Veiling en (verdere) deelname van een Deelnemer aan een Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
 • Door deel te nemen aan een Veiling stemt de Deelnemer onvoorwaardelijk in met de voorwaarden en procedures die door paarden-veiling.nl op de Veiling van toepassing zijn of worden verklaard.
 • De Deelnemer is verplicht om door of namens paarden-veiling.nl gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
 • Bied- of typfouten of andere vergissingendie verband houden met de registratie of Veiling zijn voor rekening van Bieder. Indien Bieder door omstandigheden (zoals technische onvolkomenheden) niet tijdig een bod kan uitbrengen,komt dit voor zijn/haareigen rekening en risico.

Artikel 5: Werking van de Veiling

 1. Paarden-veiling.nl bepaalt de datum en het tijdstip waarop de Veiling plaatsvindt. Paarden-veiling.nl streeft ernaar om, nadat decontrole van de aangeleverde documenten is afgerond, het te verkopen Paard aan te bieden op de eerstvolgende online veiling.
 2. Een Online Veiling sluit op het vooraf aangegeven datum en tijdstip.Wanneer er binnen vijf minuten voor de sluitingstijd van de Veiling een bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd met vijf minuten verlengd. Dit proces wordt herhaald totdat er geen bod meer wordt uitgebracht in de laatste vijf minuten; vijf minuten na het laatste bod wordt de veiling definitief gesloten.
 3. Paarden-veiling.nl bepaalt het verloop van de Veiling. Paarden-veiling.nl behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers zonder opgaaf van redenen van deelname aan en/of Inschrijving voor de Veiling uit te sluiten en/of hier nadere voorwaarden aan te stellen.
 4. De Veiling vindt plaats bij opbod. De Veiling begint met een minimum openingsbod. Tijdens de Veiling mag paarden-veiling.nlop elk moment de werking van de Veiling veranderen. Door opdracht te geven tot het organiseren van een Veiling is steeds slechts sprake van een uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een aanbod. Paarden-veiling.nlis gerechtigd om een bod niet te erkennen.
 5. Een Bod van Bieder geldt als een aanbod aan de Verkoper als in artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Iedere Bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te biedenen is persoonlijk gebonden jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar bod jegens de Verkoper voortvloeiende verplichtingen.
 6. Door Toewijzing van het Paard aan Koper komt een Koopovereenkomst tot stand tussen Koper en Verkoper. Paarden-veiling.nlverstrekt een Model-Koopovereenkomst als onderdeel van het door Verkoper gekochte pakket. Verkoper en Koper kunnen besluiten om(een gewijzigde versie van) deze Model-Koopovereenkomst al dan niet te gebruiken ter nadere invulling van de tussen hen ontstane Koopovereenkomst. Paarden-veiling.nl is geen partij bij deze Koopovereenkomst en treedt niet op als lasthebber, bemiddelaar of agent.
 7. In het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, is de Bieder met het één na hoogste bod verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 kalenderdagen na sluiting van de Veiling gestand te doen.

Artikel 6: Staat van het Paard

 1. Het Paard wordt voetstoots geveild en zonder actie of refactie verkocht, in de staat waarin het zich bij Toewijzing bevindt, zonder aansprakelijkheid van paarden-veiling.nl betreffende de waarde, de staat of de hoedanigheid van het geveilde Paard.
 2. Paarden-veiling.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of eventuele onjuistheid van de door de Verkoper aangeleverde documenten en/of video’s, ook niet wanneer de video is opgenomen door paarden-veiling.nl.

Artikel 7: Betaling en levering

 1. Koper en Verkoper regelen de betaling en levering van het Paard geheel zelf en onderling. Het staat Koper en Verkoper vrij om hierbij de Model-Koopovereenkomst te gebruiken.
 2. Koper moet na het winnen van de Veiling uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het eerste contact met de Verkoper het paard bij Verkoper afnemen. Indien Koper weigert, niets van zich laat horen of anderszins nalatig is, is Koper in verzuim jegens Verkoper. Koper moet in dat geval de aan Koper toe te rekenen schade van de Verkoper vergoeden. Hieronder wordt mede begrepen alle daaraan verbonden aanvullende kosten, waaronder de stallingskosten van het Paard. Tot het moment waarop alle kosten zijn voldaan, mag Verkoper het Paard onder zich houden.
 3. Tot aan het moment van feitelijke levering blijft Verkoper verantwoordelijk voor de goede verzorging van het Paard.
 4. Bij levering van het Paard verstrekt Verkoper aan Koper alle relevante documenten, waaronder het paspoort en registratiepapier van de draagmerrie.
 5. De kosten ter zake van het vervoeren van het Paard komen in beginsel voor rekening van Koper, tenzij Koper en Verkoper hieromtrent andere afspraken maken. Ongeacht de vraag of de koopsom reeds betaald is, blijft Verkoper eigenaar van het Paard tot aan het moment van feitelijke levering.
 6. De Koper dient bij de levering van het gekochte Paard de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens de Verkoper gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname/levering van het gekochte Paard of pony veroorzaakte schade en zal paarden-veiling.nl en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden terzake.
 7. In de aanvullende voorwaarden van de betreffende Veiling staat vermeld wanneer risico overgang van het Paard of pony plaatsvindt.
 8. Verkoper en Koper zijn gehouden, binnen 7 kalenderdagen nadat het Paard of pony is afgenomen/geleverd, paarden-veiling.nl daarvan schriftelijk mededeling te doen door het insturen van een Aflevercontract.

Artikel 8: Eigendomsoverdracht

 1. De eigendom van het gekochte Paard of pony gaat (indien aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de Koper over op het moment van levering / afname. Het staat Koper en Verkoper vrij om al dan niet (een gewijzigde versie van) de door paarden-veiling.nl aangeleverde Model-Koopovereenkomst te gebruiken bij het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 9: Herroepingsrecht

 1. Indien Koper een Consument betreft, kan de Koper een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een Paard gedurende een bedenktijd van maximaal 14 kalenderdagen na Toewijzing zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek ontbinden.
 2. Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de Koper dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige schriftelijke wijze aan de Verkoper en verstuurt hij een kopie van dit bericht naar info@paarden-veiling.nl. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in dit artikel bedoelde melding, overhandigt de Koper het Paard aan Verkoper. Dit hoeft niet als de Verkoper heeft aangeboden het Paard of pony zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Paard of pony terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. Van een consumentenkoop is sprake als er aan drie vereisten is voldaan.

 1. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak. Een roerende zaak is een zaak die niet onroerend is.
 2. In de tweede plaats moet de koper een natuurlijk persoon zijn die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. De verkoper dient wel te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.                                                                                                              

Pas als aan alle drie de vereisten voldaan, dan is er sprake van een consumentenkoop en komt de consument extra bescherming toe op basis van het consumentenrecht. Zoals het herroepingsrecht van twee weken.

Artikel 10: Documenten

 1. Paarden-veiling.nl controleert of de door Verkoper aangeleverde documenten en/of video’s redelijkerwijs betrouwbaar kunnen worden geacht. Paarden-veiling.nl betracht hiermee echter geen volledigheid en staat niet in voor eventuele (feitelijke) onjuistheden, misleiding, omissies, valsheid in geschrifte of fraude. Aan de door paarden-veiling.nl of Verkoper verstrekte documenten en/of video’s kunnen jegens paarden-veiling.nl geen rechten worden ontleend.

 Artikel 11: Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid paarden-veiling.nl

 1. Paarden-veiling.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht de aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie. Indien de onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig is van Verkoper, dient Verkoper paarden-veiling.nl te vrijwaren voor alle aanspraken van (een) derde(n) dienaangaande.
 2. Paarden-veiling.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan paarden of pony’s.
 3. Paarden-veiling.nl is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, tekortkoming in de correcte nakoming van verbintenissen van Koper en/of Verkoper en/of als gevolg van enig handelen en/of nalaten van Deelnemer.
 4. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart paarden-veiling.nl tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, andere Deelnemers, ter zake van die schade, ongeacht aard en omvang.
 5. Een vrije en onbezwaarde overgang van een geveild paard wordt niet door paarden-veiling.nl gegarandeerd. Paarden-veiling.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met een niet geslaagde, ongeldige of non-conforme eigendomsoverdracht.
 6. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van paarden-veiling.nl gelden niet in geval van aan paarden-veiling.nl toe te rekenen opzet of grove schuld van paarden-veiling.nl.
 7. De aansprakelijkheid van paarden-veiling.nl ter zake van een Paard is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,–. Aanspraken tot schadevergoeding verjaren een jaar na de dag waarop Deelnemer of een derde bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van paarden-veiling.nl daarvoor.
 8. Paarden-veiling.nl sluit geen verzekering af ten behoeve van de Verkoper en/of Koper van het betreffende Paard. Aangezien Koper en Verkoper geheel voor eigen rekening en risico aan de Veiling deelnemen, adviseert paarden-veiling.nl hen om zelf een passende verzekering af te sluiten.

 Artikel 12: Privacyverklaring

 • Paarden-veiling.nl zal de Persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacyverklaring op haar Veilingwebsite. Deelnemer stemt ermee in dat zijn Persoonsgegevens bij registratie c.q. aanmelding vermeld kunnen worden bij de Veiling of verstrekt kunnen worden aan andere Deelnemers, voor zover dat noodzakelijk is. Deelnemer verstrekt paarden-veiling.nl een onvoorwaardelijke toestemming om deze Persoonsgegevens onder meer te gebruiken ten behoeve van de Veiling.

 Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen paarden-veiling.nl en Deelnemer alsmede de rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met gehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
 2. Indien tijdens de Veiling een geschil ontstaat over de gang van zaken tijdens de Veiling, is paarden-veiling.nl bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken en bevoegd de Veiling voort te zetten. Indien paarden-veiling.nl een notaris verzoekt over de gang van zaken tijdens de Veiling een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen.
 3. Geschillen, anders dan die aan het oordeel van paarden-veiling.nl of de notaris zijn onderworpen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen.

 Artikel 14: Geldigheid en toepassingsbereik

 1. Paarden-veiling.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling eenzijdig aan te passen.
 2. Indien een beding in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal het beding worden vervangen door een nieuw beding, waarbij zoveel mogelijk de strekking van het nietige/vernietigde beding in acht wordt genomen.